Naragsak nga Isasangbay!

Umaykan ta inka ramanan dagiti naidasar a halohalo ditoy. Nupay saan pay a kumpleto dagiti rekadona ket padasem a ramanan! Kitaem dagiti ladawan wenno video amangan ta addaka!

Total Pageviews

Tuesday, April 26, 2011

Kasano a Lipatenka (by:Alex Barut)

2 comments:

becky borce said...

what a nice song, good lirics , it makes a person remember the past while listening this music.

Alex Reyes Barut said...

Becky, thank you....