Naragsak nga Isasangbay!

Umaykan ta inka ramanan dagiti naidasar a halohalo ditoy. Nupay saan pay a kumpleto dagiti rekadona ket padasem a ramanan! Kitaem dagiti ladawan wenno video amangan ta addaka!

Total Pageviews

Friday, July 1, 2011

(THE WEDDING) "PANAGKALLAYSA" - Ilocano Waltz Song by PETER TABANGCURA

No comments: