Naragsak nga Isasangbay!

Umaykan ta inka ramanan dagiti naidasar a halohalo ditoy. Nupay saan pay a kumpleto dagiti rekadona ket padasem a ramanan! Kitaem dagiti ladawan wenno video amangan ta addaka!

Total Pageviews

Sunday, July 15, 2012

Saniata (Ilocano Song) by Alexander Reyes Barut & Vhen Bautista

No comments: