Naragsak nga Isasangbay!

Umaykan ta inka ramanan dagiti naidasar a halohalo ditoy. Nupay saan pay a kumpleto dagiti rekadona ket padasem a ramanan! Kitaem dagiti ladawan wenno video amangan ta addaka!

Total Pageviews

Friday, June 24, 2011

Dance With My Father Live Vhen Bautista

1 comment:

Alex Reyes Barut, PhD said...

Gayyem Vhen, diak inpakpakada kenka. Bulodek toy naimnas la unay a bosesmo tapno agbalin a nadaeg daytoy nanumo a blogko....