Naragsak nga Isasangbay!

Umaykan ta inka ramanan dagiti naidasar a halohalo ditoy. Nupay saan pay a kumpleto dagiti rekadona ket padasem a ramanan! Kitaem dagiti ladawan wenno video amangan ta addaka!

Total Pageviews

Thursday, June 23, 2011

Sebsebannak (by: Jo Vitales)

Situtodyo ti duduogan a bulan
Nakakidem a mangar-arikap
Pakabuklan iti umas-asideg
Lamo-lamo nasidap a sardam

Sumabat dagiti umarakiyak
Tumanektek a saltek iti taleb
Manglukip iti nakaarpaw nga ules
Mangipabuya iti kinalibnosna

Ti dagaangen a pammagik
Maisirsiram rimat iti bitbituen
Paaklolo kenka a sebsebam
Ket sibogam kadagita agek

Alipunosem iti ar-areng-eng
Agtunglab iti agsasagannad
Nga as-asog a mangparmek
Dita umap-apoy a gagar ni ayat..

1 comment:

Anonymous said...

Makapadagaang daytoy daniwmo gayyem Jo....