Naragsak nga Isasangbay!

Umaykan ta inka ramanan dagiti naidasar a halohalo ditoy. Nupay saan pay a kumpleto dagiti rekadona ket padasem a ramanan! Kitaem dagiti ladawan wenno video amangan ta addaka!

Total Pageviews

Monday, June 27, 2011

Inspirasyonmo Dagiti Naglabas (Daniw: by Alex Barut)

Adun ti nagpasaram a klase ni ayat
Adda dagitay naragsak
Ngem kas man la ad-adu tay naliday
Ngem saanka a simmuko
No di ketdi inbilangmo dagitoy a karit
Pinagbalinmo ida nga inspirasyonmo.

Ta tunggal saning-i a sumngaw
Kadagita marmarbibi a bibigmo
Kaibatoganna ti maysa a rimat
A mangsilnag
Desdes nga agturong
Iti tuktok ti bantay
Tapno matannawagam
Ti kaadalman
A puseg ti kabakiran
A nangitanemam
Dagidi naragsak a kalman
Isu nga ita kayatmo
A kalien dagitoy
Ta isudan ti naisangsangayan
A gamengmo
Tapno iti kasta
Maputar ken malagam
A naannayas
Dagiti nasudi
Ken natinggaw a balikas
Ket ita maysakan a pagtamdan
Naan-anay, napnoan talugading
A mannaniw!

3 comments:

Anonymous said...

Hі there! Would уou mіnd іf I sharе your blog wіth my tωitteг group?
Theгe's a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

Here is my page :: bucket trucks for sale
My homepage used bucket trucks

Anonymous said...

Verу soon this site will be famοus amіd all
blogging and site-building users, due to
іt's pleasant content

Check out my web page; http://www.utilitytruck1.com

Anonymous said...

Thіѕ piece of ωгiting will help the intеrnet uѕeгs fог
сreating new blog or even a blοg fгom stаrt to end.


Also visit my wеb sіte irving cab